Vstup pro členy


Jméno
Heslo
Zapamatovat

Nové heslo    

Atominfo

Kurz ČEZ


Akcie ČEZ

Návštěvnost
Odběr novinek

RSS 2.0

Omlazení JE Dukovany Tisk
Neděle, 21 prosinec 2008

Dne 20.11.2008 uspořádala Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany společně se sdružením WIN Czech, v hotelu EPOPEJ v Moravském Krumlově seminář na téma „Omlazení JE Dukovany“. Na tomto setkání se sešli nejen zástupci ČEZ, a.s., ale i zástupci slovenské jaderné energetiky, předsedkyně SÚJB a další odborníci v oboru jaderné energetiky. V presentacích se převážně hovořilo o nedostatku kvalifikovaného technického personálu, o zkušenostech náboru ze zahraničí a připravovaných projektech do budoucna. Na tomto setkání byl přítomen i člen našeho sdružení, který zaznamenal myšlenky jednotlivých vystupujících. Shrnutí těchto poznatků je uvedeno v posledním příspěvku.

Ing. Zdeněk LINHART
Doc. Ing. Petr OTČENÁŠEK
Ing. Dana DRÁBOVÁ
Ing. Robert HOLÝ
Dr. Ivan GAMBAL
Ing. Aleš JOHN
Mgr. Martina KRIŠKOVÁ, Mgr. Lucie KALINOVÁ
Jaroslava Barbara SPORKOVÁ
Ing. Marie DUFKOVÁ
Ing. Jarmila HORÁKOVÁ
Ing. Larisa DUBSKÁ
Ing. Aleš FRIEDRICH

Ing. Zdeněk LINHART
Ředitel JE Dukovany
Obnova lidských zdrojů EDU

Energetická situace v Evropě a ČR vyžaduje provoz JE Dukovany nad časový rámec projektové životnosti. Bloky VVER440/213 v Rusku se prodlužují o 15 let, v Maďarsku o 20 let, EBO a EMO zvažují minimálně 20 let, světová praxe je provoz bloků 60 let. Dlouhodobý provoz má své podmínky. V EDU řeší jejich naplnění projekt LTO, je dán termíny a podmínkami udělení licence ( ze strany SÚJB ), ale i projektové předpoklady a mezinárodními doporučeními zdůvodněnými bezpečnostními analýzami. Jednou z těchto podmínek je připravenost personálu po celou dobu provozu elektrárny. Tuto část LTO řeší projekt „ Obnova personálu“ elektrárny, která má dvě základní části. Obnova lidských zdrojů a udržení znalostí a zkušeností z provozování JE.
Máme před sebou problém obnovit personál JE Dukovany, pokusím se začít proč potřebujeme obnovit personál. Chci říct něco o situaci v Evropě, chci říct něco o Dukovanech, strategické cíle a perspektivy a to už směřuje k tomu co chystáme a co děláme. Modernizace provozu a obnova personálu to už je konkrétní program, který se týká aktuálního tématu dnešního dne a na závěr řeknu něco o spolupráci s regionem neboť ho potřebujeme, abychom personál obnovili. 
Je potřeba si uvědomit, že bloky EDU mají licenci do roku 2017 a do roku 2035 si licenci musíme tvrdě vybojovat. Zvýšení výkonu bloků na 256-260 MW. Akceptovatelní budeme když veřejnosti dokážeme, že jsme bezpeční a musíme vyrábět za přijatelnou cenu. Přestože se celý svět zlepšuje, zlepšujeme se i my abychom se udrželi mezi 20% nejlépe provozovaných elektráren. Od roku 2000 jsme neměli žádné rychlé automatické odstavení reaktoru z výkonového režimu. Dlouhodobá stabilita ukazatelů WANO.
Z okolních států nelze čerpat techniky. Proto máme Projekt obnovy personálu a Projekt prodloužení provozu. Tento projekt rozdělíme na dílčí projekty a je v souvislosti s přípravou personálu, abychom měli trvale kvalifikovaný personál. Elektrárna je v dobré kondici. Je připravena na to provozovat ji déle než 30 let. 
Obnova personálu je jedním z projektů a dneska tady uslyšíme prezentace co všechno projekt obnáší a čím se budeme zabývat. Cílem je vytvořit systém, který zajistí, že budeme umět nabírat kvalifikované zaměstnance a budeme je umět připravovat tak, že udržíme profesionální provozování bloku. Tento projekt musí zabezpečit vazby na případný nový projekt výstavby nových bloků. Tento projekt má tři dílčí projekty. Musíme se začít ptát, zda máme školství takové, které nám umí dodat studenty, kteří zvládnou vstup do elektrárny a zvládnou náročnou přípravu? Spolupráce se školami, kde budeme mít cílené projekty na přípravu nových zaměstnanců, kteří nastoupí na elektrárnu. Dále pak nábor, kde připravíme jakým způsobem získáme studenty a to neznamená, že to budou jenom studenti, které již cíleně budeme připravovat na školách, ale i z jiných škol, jiné absolventy. Nemusí to být čerství absolventi ale i lidé s krátkodobou praxí. Třetí část je příprava a přenos zkušeností od zaměstnanců, kteří tam dlouhodobě pracují a než odejdou do důchodu tak musí ty svoje zkušenosti předat. Tyto 3 projekty potřebují spoustu různých podmínek a podpůrných aktivit. Jednou z nich je komunikace, že Dukovany mají perspektivu. Dále pak podpůrná aktivita motivace a odměňování. Musíme odměnit zaměstnance, kteří budou navíc, nad svůj rozsah práce vychovávat tu mladou generaci. Musíme vychovávat jak školy tak ty studenty. Jedná se o rozsáhlý projekt. Obnova personálu se týká i dodavatelů pracujících na elektrárně aby i oni začali obdobný projekt.
Závěrem je spolupráce s regionem, která pomůže aktivitě obnovy personálu. Podporování aktivit v regionu.


Doc. Ing. Petr OTČENÁŠEK
Odborný konzultant „ Pačesova komise“
Potřeby energetiky a potřeby personálních zdrojů

Budu mluvit o dvou věcech. Energetika a Lidské zdroje. Budu mluvit za sebe a za to co řeknu přejímám plnou zodpovědnost.
21. století nebude tak snadné jako minulé století. Jsme před problémem vyčerpání zdroje ropy 2040, vyčerpání zdroje plynu 2065. Obnovitelné zdroje nemohou zaujmout roli nositele hlavního zdroje tak jak jsme zvyklí. Pokud nezačneme teď pracovat na tom, abychom mohli za 15-20 let mít spotřebu na takové spolehlivé úrovni, kterou potřebujeme, tak se nám civilizace zhroutí. Jeden z českých mýtů říká, že lze úsporami docílit snížení spotřeby energie. Další mýtus je, že bude člověk šetřit životní prostředí tím, že nebude využívat spalovací technologie. Všechna fosilní paliva, která člověk vytěží spálí, aby si udržel současnou úroveň. Jaderná energetika bude mít rostoucí úroveň. V současnosti 2/3 energie získáváme z jaderné energetiky. Tuto je třeba brát v kontextu s uhelnou technologií. Pokud rozhodujeme o tom jak má vypadat energetika za 20 let, tak už je pozdě. Aniž bych se zastával jaderných zdrojů, je jasné, že nic jiného nebude k dispozici. Obáváme se skleníkového efektu a nebo se bojíme nedostatku energie? Uran se velmi nepatrně podílí na znečištění životního prostředí. Zemní plyn je ekologické palivo kde při těžbě a transportu unikne 15-25% do životního prostředí. Je to v podstatě metan, který je skleníkový plyn. V případě statisticko analytického hlediska, počítáme počet úmrtí na produkt. Není pravda, že jaderné zdroje jsou nebezpečné. 500m3 odpadu z uranu je směšný proti stovkám tisíc m3 odpadu v EU a lepé se naloží s 1m3 než se stovkami. 
Převládají spalovací technologie ve světě ale jaderná energie svoji roli má. Při rozhodování musíme zvážit, že se bude muset investovat do rozvodných sítí. Cena energie hraje nezastupitelnou roli. Pokud se nebude jaderná energetika jevit jako perspektivní, nedostaneme do ní lidi. Energetika nemůže být řízena jenom tržními systémy. Trh nedokáže vytvořit podmínky a musí do nich zasahovat stát. 
Evropa dováží 50% paliv, poměr se bude zvyšovat a z toho plyne, že nemůžeme z tohoto vyjmout jadernou energetiku. Nové zdroje energie jsou podvod. O jaderné fůzi můžeme mluvit s výhledem do roku 2050. 
Jestliže chceme mluvit o tom co udělat, nemůžeme mluvit o tom co bude za 10 let. To už musí být rozhodnuto. Za vize na 20 a více let už jen poneseme zodpovědnost.
Nedělám si starosti, že by neměl kdo provozovat jaderné elektrárny, je otázka jak je rozumným způsobem vybrat a jak je zainteresovat. Ve škole se pokoušel naplnit studentovy představy co chtěl dělat. Protože máme personál, který dlouhodobě provozuje bezpečně naše elektrárny, nemám obavu, že by se tato záležitost zhoršila, jen je potřeba do lidského faktoru investovat. Není potřeba mít obavy ale je potřeba pracovat.


Ing. Dana DRÁBOVÁ
Předsedkyně SÚJB
„ Nejsou lidi ale nejsme v tom sami“

Jaderná energetika má za sebou více než 50 ti letou historii a kvalitativně se mění. Úzkým místem jaderné energetiky se stávají lidé, kteří mají tu techniku v ruce. Specifická charakteristika je velmi dlouhý životní cyklus. Dlouhodobý závazek, který není jednoduché naplňovat. Tzn. Že jaderný blok obsluhují 4 generace lidí po dobu 100 let. Od příprav po konzervaci. A s tím souvisí nároky na znalosti a dovednosti zvládnutí rizika. Obnovitelné zdroje se vyznačují nízkou hustotou koncentrace energie, kterou je možné ze zdroje uvolnit. Průmyslová revoluce naučila zvládat kvalitnější zdroje (fosilní paliva) a to vedlo ke kvalitativní změně života. Další skok znamenalo zvládnutí jaderného zdroje. Z malého množství získáme velké množství energie. Nese to riziko při vymknutí zdroje kontrole, dojde k uvolnění velké energie a proto tato koncentrace nese velké nároky na lidi, kteří s tímto pracují. Současná situace nikdy nebyla zvyklá na tržní prostředí, začíná se projevovat nedostatek specialistů. Negativní vliv má atraktivita a složité legislativní prostředí.
Projevuje se nízký zájem studentů o technické obory. Zhoršujícím faktorem je zhoršující úroveň absolventů neodpovídá potřebám a nedokáží myslet v širším kontextu. 
Jak zachovat současnou úroveň? Jak provést střídání generací? Jak získat a rozvíjet nové znalosti? Nízká prestiž oboru v 90. tých letech se začíná projevovat. Životní cyklus je dlouhý a infrastruktura není jen provozovatel ale od školství, přes výzkum, výstavbu až po provozovatele.
Nízký zájem z negativního vnímání veřejností, podepsala se stagnace výstavby nových zdrojů, negativní rysy velkých korporací. Kde společnosti nemůžou fungovat na základě morálně etických pravidel fungujících pro jednotlivce. Z toho plyne přístup poklesu úcty k lidem. Dnes pro nás nepracují lidé ale máme lidské zdroje. Nemluvíme, že člověk udělal chybu ale, že zklamal lidský faktor.
Nedostatek odborníků je možný z toho, že byl málo podporován vládami, nejasná budoucnost a proto je pro mladé lidi málo inspirující. 
Generace současných odborníků má celou řadu odlišných rysů než generace nastupující. Zavedení počítačů má značný vliv na charakter myšlení. Logaritmické pravítko vede k zaměření na priority. Není důležité vědět JAK ale je důležité vědět PROČ. Současná generace preferuje individuální činnost před týmovou prací. Odcházející generace byla zvyklá na osobní službu, zatímco nastupující očekává ocenění. Některé státy mají zformulovány ve svých energetických politikách programy, že energetika je strategické odvětví, která se bez silné podpory státu neobejde.  
Otázkou je jak uchovávat know-how a implicitní znalosti. Velký význam pro motivaci má existence výzkumných zařízení. Máme štěstí na školní reaktor a špičkových pracovišť, což výrazně přispívá. Nejde jen o peníze, ale důležité je dělat věci které mají smysl. Je třeba podporu státu a deklarovat prestiž. Je třeba nastartovat finanční podporu technických oborů. Pracovní trh dokáže na požadavky reagovat. Dnes vidíme jak trh dokáže reagovat na požadavky IT. Lidé však musí mít motivaci. Za 50 let se jaderná energetika hodně naučila a každý z nás dělá chyby ale zkusme minimalizovat počet chyb a zkusme neplatit za to, že se něco budeme učit znovu. Když jsme přecházeli do praxe tak jsme si určitým způsobem poradili a nemyslím si, že ti co přijdou po nás si neporadí.


Ing. Robert HOLÝ
Vedoucí komunikace ENEL, Slovenské Elektrárny
Projekt přípravy nového personálu pro Mochovce

Ze současných problémů jaderné energetiky na celém světě asi nejvíce vystupuje do popředí rychle se zvyšující věkový průměr personálu a potřeba zabezpečení kvalifikovaného mladého personálu, který bude postupně přebírat knot-how současných expertů. Ve Slovenských elektrárnách proběhly velké změny ale v současné době již jsou stavy personálu stabilizované okolo 1500 zaměstnanců jak EBO tak EMO. Musí vynaložit velké úsilí k vyhledání mladých talentů a stejně velké úsilí je třeba k tomu si je udržet. Celkově přehodnotili strategii odměňování s tím, že je třeba se přizpůsobit trhu. Pokud chceme lidi dostat do jaderné energetiky, musíme je dobře zaplatit. Nelze podhodnotit cenu trhu a proto zvýšili nástupní plat OSO o 100%.
Proběhla rekonstrukce EMO s tím, že bude dosahovat výkon 470 MW. Stejný proces proběhne v EBO. V současně pracuje na 104% a v příštím roce se předpokládá i na EBO. V současné době mají nabraný personál pro 3. a 4. blok EMO. Termín spuštění 2012/2013. Komplikovaná příprava vysoce kvalifikovaného personálu a současně přeškolení personálu z 1. a 2. bloku EMO. Personál musí být připraven do zavážky paliva. Psychotesty na vybrané funkce projde 20 – 30 % zájemců. Je třeba vybrat vhodný personál. Příprava OSO trvá zhruba 1 a ¾ roku. Uvažuje se o zkrácení. Ostatní personál přibližně 1 rok. 
V péči o zaměstnance je základním pilířem komunikace. Odměňování je třeba nastavit spravedlivě. Když podle trhu je třeba zaplatit více než určují tabulky, musíme ho zaplatit pokud je chceme mít. Je to obrovská revoluce v odměňování, která sebou nese spoustu problémů. Na jednotlivé pozice mají zpracované individuální plány rozvoje. Není problém najít vhodné lidi ale stává se problémem si je udržet.
Získávání absolventů středních škol. Projekt „Young Energy“ formou soutěže, zapojení celých tříd, kde výherce pak získává týdenní pobyt v Římě.
Vysokoškoláky motivují soutěží o nejlepší diplomovou práci, kde výherce získává 100 000 Sk. Podpora v diplomových a bakalářských prací. Tyto studenty pak lákáme na brigády a stáže, aby zůstali pracovat u naší společnosti.

Dr. Ivan GAMBAL
Analysis & Consulting
Čím bych chtěl být…

Jak se mládež rozhoduje pro budoucí obory, jaké vzory a vzorce rozhodování působí v mladé generaci při výběru. Co a jak formuje osobnosti mladých.
Průzkum v této oblasti provádí USA a Japonsko, k dispozici není moc analýz. V případě rozhodování o své budoucí profesi musí mladý člověk překonat velké množství bariér. Je třeba si jich všimnout a vyrovnat se s tím, že mladý člověk je bude překonávat. V prvém případě onačil trh práce jeho konkurenčním prostředím. Příprava odborníků bude podléhat konkurenci trhu. Příprava odborníků již od střední školy má svoje rizika, které nese právě trh. Výhled je třeba spočítat na delší horizont 40-60 let. Naše společnost prošla velkou transformací socio-profesní struktury. Otevřela se velká oblast profesí a vzdělání, která zde před 20 lety nebyla a tato přitáhla nejdynamičtější formy vzdělání a studentů. Základní vlastností je, že je třeba reagovat rychle jak ve společnosti, tak na trhu. Bude se zvyšovat mobilita lidí což je možnost změny profese i lokality zaměstnání. Je to přesně opačný trend něž o jakém diskutujeme. Technické školy sice držely kontinuitu ale atraktivnost získávaly nové obory. Propad zájmu o technické obory je přirozenou součástí celkové změny společnosti. Schopnost flexibilně reagovat potřebujeme učit od malička. Bude narůstat tlak na flexibilitu, individualizaci kariéry a kreativitu. Při stagnaci technických oborů, odchází špičkoví odborníci do zahraničí. 
Je potřeba si připustit, že s růstem vzdělání a rozvoje narůstá zájem o enviromentální procesy. 
Získávání personálu úzce souvisí s prestiží jadrné energetiky ve společnosti. Pokud bude jaderná energetika kontraverzním tématem, bude problém. Pokud se tyto profese budou udržovat ve spodní části prestižních žebříčků, bude obtížné pro tyto profese získávat zájemce a už vůbec si vybírat. Nebude prospívat negativní argumentace. Nebudeme mít to, nebude to… doporučuje nestrašit. 
Jde o zátěžové profese a tím pádem požadavky na tyto profese jsou extrémní kdy je snaha udržet si jednu profesi na celý život. V této společnosti je bohužel úspěšný ten, kdo dokáže měnit zaměstnání podle toho kde jsou výhodné podmínky. Vy chcete od těchto lidí pravý opak, jiné hodnoty než co jsou standardní v současné společnosti. 
Je třeba změnit podmínky náboru s tím, že je třeba hledět o jednu dvě generaci. Dnešní situace je jiná než požadavky škol v 70. letech. Tenkrát nebyly obory, které jsou teď. Jedná se o širší problém, než podpora technických oborů, je to otázka pěstování prestiže, postavení a hodnot v pozadí určitých studijních oborů a profesí. Stojí za pokus revitalizace těchto oborů z fondu EU.


Ing. Aleš JOHN
Ředitel ÚVJ Řež
Jaderná líheň

Seznámil přítomné s ÚVJ Řež, upozornil na to, že je velký rozdíl mezi situací v Praze a situací v regionu. „Bez lidí to nepůjde“ – motto. Předpokládá se do roku 2025 bude postaveno asi 50 nových reaktorů. V současnosti je na světě provozováno 450 reaktorů a havárie na kterémkoliv z nich znamená konec jaderné energetiky. Může se stát, že pokud budeme otálet, tak nestihneme sehnat nádobu reaktoru.
Příprava projektu „Jaderná líheň“. Není tomu tak, že klesá počet absolventů technických škol. Problém není v tom, že by bylo málo absolventů, problém je v tom, že nezůstávají v oboru. Základní otázka je, jak to udělat, aby se profese stala pro absolventa celoživotním programem. Cílem je udělat jadernou oblast atraktivní pro studentskou generaci, provázat školu s praxí, aby neutekli z oboru. Snahou je, aby tato líheň byla zdrojem nejen pro výzkum ale i pro průmysl, pro provozovatele , pro investora, pro výrobce, pro dozor ale i pro školství. Studenti se již od 1. nebo 2. ročníku se zapojí do projektů, budou řešit svůj problém a sázíme na to , že pokud si student něco osahá tak už nám neuteče. Samozřejmě je to všechno o penězích.


Mgr. Martina KRIŠKOVÁ, Mgr. Lucie KALINOVÁ
ČEZ, a.s. psychologická diagnostika
Psychologické aspekty náboru

Profesní psychická způsobilost je klíčovou záležitostí ve výběru uchazečů o funkci operátor sekundárního okruhu v jaderných elektrárnách. Zjišťování psychické způsobilosti je důležité pro predikci adekvátního chování zaměstnance při výkonu funkce operátora a eliminuje vznik lidských chyb. 
Z kriterií psychické schopnosti není důležitý IQ, ale celková struktura intelektových schopností, výkonnost, flexibilita, vyváženost s akcentem na neverbální složku intelektu, neboli technicko-logické myšlení. Důležitou součástí jsou i paměťové schopnosti, pozornostní složky, odolnost vůči neuropsychické zátěži, hlavně proti stresu a v neposlední řadě spolehlivost rozhodovacích procesů.    
Z osobnostních charakteristik se klade důraz na emocionální stabilitu, svědomitost, zodpovědnost, vytrvalost, dodržování pravidel, vysokou sebekontrolu, předvídání důsledků, rozhodování a chování.  
Důvodem neúspěchu bývá nedostatečná sebekontrola až poruchy vnímání. Hodnota intelektu bývá nevyvážená. Akcentují technické myšlení. Problematickou motivací je to, že profese by měla být láskou na celý život. Což u současné mladé generace není oblíbeným trendem. Využívají se výhradně odborné psychologické testy. Srovnáváme uchazeče s normou úspěšně pracujících pracovníků na blokové dozorně. Uchazeči musí umět pochopit složitý jaderný systém, přijímat spoustu informací atd. Dnešní absolventi nemají konzervativní technické nadání. Alfou a omegou je zamezit a eliminovat vznik lidské chyby.


Jaroslava Barbara SPORKOVÁ
odborná konzultantka, fondy EU
Podpora technického vzdělávání a fondy EU

Nedostatek lidí s technickým vzděláním v ČR se stává výraznou bariérou rozvoje a vývoje a současně velkým problémem průmyslových podniků. Absence technicky vzdělaných lidí se objevuje i v jiných oblastech a ne jenom v naší republice. Evropská unie proto prostřednictvím Evropského sociálního fondu i Evropského regionálního rozvojového fondu nabízí prostředky na realizaci takových programů, které mohou problém úspěšně řešit. 
Skutečnost, že naší republice je zásadní nedostatek technicky vzdělaných mladých lidí a zájem o studium o technické obory klesá.
Následovala zcela vyčerpávající přednáška o struktuře evropských fondů na podporu vzdělání a rozvoj lidských zdrojů. 
Mayerův zákon: „ Je velmi jednoduché něco zkomplikovat, zato je velmi složité něco zjednodušit.“ Tento byl uveden v souvislosti navýšení operačních programů našeho státu, ze 12 na 24. 
Konvergence – podpora rozvoje zaostávajících regionů. Zaostávající regiony z hlediska EU jsou takové regiony, které nedosahují 70% evropského průměru HDP. Spadají sem všechny okresy naší republiky s výjimkou hlavního města Prahy, kde koeficient tvoří 151% průměru HDP. Z tohoto důvodu je vytvořen zvláštní operační program pro Prahu. 
Ministerstvo školství vypsalo program na rozvoj technického vzdělávání na SŠ. Hrozí, že pokud výběrové řízení vyhraje Výzkumný ústav vzdělávání bude 3 roky tento zpracovávat a bude to trvat dlouhou dobu. V rámci obdobné výzvy je možno předkládat vzdělávací programy zaměřené na rozvoj vzdělávání. Program rozvoje technické tvořivosti. Tento se zaměřuje na 12-14 leté děti. Projekt je myšlen tak, že děti budou k kontaktu s vědci akademie věd a tím chceme, aby děti získaly jiné vzory, než vzory z obrazovky české televize.


Ing. Marie DUFKOVÁ
ČEZ, a.s. specialistka vnější komunikace 
Alfa & Omega

Útvar komunikace ČEZ má již šestnáctileté zkušenosti se spoluprací se školami v oblasti vzdělávání o energetice. V rámci vzdělávacího programu Svět energie poskytuje výukové materiály a pomůcky, vyhledává a podporuje talentované studenty systémem soutěží, pomáhá fakultám vychovávajícím absolventy v oborech zájmu Skupiny ČEZ se získáváním studentů. Spolupracuje s učiteli s cílem zefektivnit působení na mladou generaci. V posledních letech se zintensivnila spolupráce útvarů komunikace a lidských zdrojů pro podporu náboru. 

Své povídání nazvala Alfa a Omega. Dle Bible, protože Bůh je počínáním všeho. Alfou a Omegou procesů jaderné energetiky je vzdělání. 
ČEZ jako jeden z komunikačních programů zvolil vzdělávací program. Hlavním cílem je osvěta. Lidé se bojí něčeho o čem neví. Druhým hlavním cílem je podpora zájmu o studium technických oborů. 
Školy projevily zájem o materiály o jaderné energetice a rozšířil se zájem i o učitele. Založeno na tom, že učitel ovlivňuje výběr profese. Začal se podporovat systém soutěží pro studenty. Veškeré materiály mají didaktickou formu, snaha o samostatné myšlení. 
V roce 2000 zahájeny besedy na školách o energetice. Bylo osloveno více než 110 tisíc studentů na více než 2500 besedách. Dále pořádají soutěže pro podporu talentů, semináře pro pedagogy. Klub světa energie, který byl založen pro učitele fyziky, pro které pořádáme exkurze a semináře. V rámci popularizace oboru vydáván časopis 3PóL, obsahuje například práce studentů, scifi povídky atd. Řada věcí má ČEZ na webové stránce vzdělávacího programu, kde je spousta věcí ke stažení. Součástí vzdělávacího programu jsou i informační centra. V 90. letech byla v rámci vzdělávacího programu i pomůcka GAMABETA. Získali spoustu ocenění např. za nejlepší pomůcku, za nejlepší film atd. Připravují metodické postupy pro učitele, aby měli připravenou osnovu.
Statistika. 110 000 studentů na 2500 besedách, 300 besed pro pedagogy, 600 učitelů na týdenních školách pro učitele, 270 diplomantu Ceny ČEZ. Za dobu existence předáno cca 2 milióny materiálů a vložili přes 100 miliónů Kč.

Co s tím? Musíme si pomoct sami. Nikdo to za nás neudělá. Je boj v konkurenci, kdy jiné společnosti nám odsávají studenty. Co zajímá studenta při výběru povolání ? Plat a prestiž !?! To už tady taky zaznělo mnohokrát, výběr ovlivňují rodiče, učitelé a televizní vzory.


Ing. Jarmila HORÁKOVÁ
ČEZ, a.s. vedoucí útvaru lidských zdrojů Morava ČEZ
Lidské zdroje pro EDU

V nastávajícím období bude na Jaderné elektrárně Dukovany probíhat generační obměna zaměstnanců. Tento pro budoucí provoz důležitý krok nás čeká právě v období, kdy se na trhu práce objevuje nedostatek technických profesí. Z analýz počtu budoucích žáků a studentů pak vyplývá, že bude jejich počet klesat zhruba o 30 %. Proto jsme připravili projekty, které podpoří zájem o volbu technických oborů a následně o zaměstnání v energetice. Pro budoucí středoškoláky je určen obor Energetika, který je od školního roku 2009/2010 nově otvírán za podpory Skupiny ČEZ a kraje Vysočina na SPŠ Třebíč. V současné době probíhá propagační kampaň, jejíž cílem je oslovit žáky osmých a devátých ročníků ZŠ. Pro vysokoškoláky je od loňského roku určen projekt Bakalář. V rámci tohoto projektu podporujeme finančně a odborně studenty při bakalářském studiu na VUT Brno a ČVUT Praha. Studenti se na základě stipendijní smlouvy připravují na pozici operátora sekundárního okruhu. 
Na Edu pracuje již 25. rokem a prožila všechna personalistická období v různých fází vývoje. Má za sebou i to kdy bylo třeba z důvodu racionalizací snižovat stavy. Nyní má před sebou velkou výzvu, kterou je generační obměna personálu. 
Dle pana ředitele pracují na elektrárně týmy specialistů, aby nám fungovalo železo a dráty a já se svými kolegy se staráme o to, aby měl kdo tu elektrárnu provozovat, bezpečně a spolehlivě jako doposud. Průměrný věk máme 47 let. Téměř polovina zaměstnanců se pohybuje mezi 45. a 55. rokem. Od roku 2018 nastane prudký odchod lidí do důchodu.
Situace na trhu je taková, že chybí technici. Školy mají kapacity ale je to z důvodu nezájmu mladých lidí. Pokles počtu středoškoláků o 30% vlivem demografického vývoje počtu studentů kraje Vysočina.
Co pro to děláme? Kolegyně Dufková mluvila o soutěžích, my se zaměřujeme na užší region. Prezentace na vysokých školách, exkurze do EDU. Letos se vyzkoušel nový tip exkurze. Na trenažéru si zahrát na operátora. Projevilo se, že kdo přijede o víkendu má o práci zájem. Sami toto nazvali NEW GAME. Další aktivitou jsou praxe studentů na elektrárně jako součást výuky v 5. ročníku. Jaderná univerzita – po vzoru Temelína – výhoda. Při volbě vysoké školy od loňska odzkoušený Projekt BAKALÁŘ. Studenti podporováni finančně a odborně. Pečlivě vybírání ještě když jsou maturanti. Výběr probíhá formou psychologického vyšetření a vybraní jedinci ze zavazují, že po vystudování nastoupí jako operátor sekundárního okruhu. Před podpisem stipendijní smlouvy mají možnost poznat práci, do čeho jdou. Vybíráme ze 13 SŠ v regionu.
Pro SŠ nabízíme Jadernou maturitu. Projekt ENERGETIK nový studijní obor na SPŠ Třebíč. Zaměstnanci EDU se hlásí, že by chtěli na škole přednášet. O obor se jeví velký zájem, ale určitě ukáže čas a výběrové řízení.


Ing. Larisa DUBSKÁ
Předsedkyně Czech WIN
Jádro s obnovenou budoucností

Mezinárodní organizace WIN Global (Women in Nuclear) je nezávislé celosvětové sdružení žen pracujících v jaderné energetice a oborech souvisejících s využíváním radionuklidů a ionizujícího záření.. Působí ve více než 70 zemích světa, kde sdružuje desetitisíce odbornic z průmyslu, výzkumu, lékařství, školství a jiných odvětví. Členky této organizace mají za cíl podílet se na informování veřejnosti o jaderné problematice, nápomoci k lepšímu porozumění takovým pojmům, jako je radioaktivita, záření, jaderná elektrárna apod. 
WIN česká republika působí jako jedna z odborných sekcí České nukleární společnosti. 


Ing. Aleš FRIEDRICH
ČEZ, a.s. vedoucí reaktorového bloku JE Dukovany
Je čas rozhodnout, není třeba sestavovat týmy …

Při pozorném poslechu příspěvků je vidět, že základním problémem současné doby je nedostatek absolventů vysokých škol s technickým vzděláním a to nejen v jaderné energetice, nejen v České republice ale v celé Evropské unii. Z důvodu vývojových přeměn současného světa dochází k enormnímu rozmachu studií společenských věd a technické obory značně zaostávají. Další problém současných absolventů je ten, že po vystudování technické školy nezůstávají v oboru, ale případně část jich odchází do zahraničí.  
Z analýzy, kterou si nechal zpracovat ředitel ÚVJ Řež jednoznačně vyplývá, že absolventů neubývá. Na otázku proč odchází z oboru a případně do zahraničí na tomto semináři padla jednoznačná odpověď. Absolventy při výběru povolání zajímají především peníze a prestiž. Několikrát zaznělo, že pokud chceme získat schopného a odpovídajícího zájemce o jadernou energetiku, musíme ho zaplatit. Na zcela konkrétním případě náboru operativního personálu toto uvedl vedoucí komunikace ENEL. Dále uvedl příklad, jak slovenské elektrárny provedly radikální revoluci v odměňování, z důvodu náboru odborníků na 3. a 4. blok EMO ve výstavbě. V neposlední řadě je třeba si všímat trhu práce, ve kterém se v současné době předhání společnosti v získání schopných absolventů. Na tento trh je nutno v současnosti reagovat neprodleně. 
Stejně tak jako nedostatek techniků byl nastíněn problém zvyšujícího se trendu mobility zaměstnanců. Úspěšný v současnosti je ten, kdo se flexibilně přizpůsobuje prostředí a dokáže měnit jak zaměstnání tak lokalitu. Naše nabídka je láskou na celý život, zaznělo jednoznačně z úst psycholožek. Vzhledem k tomu, že lákáme absolventa do v současnosti málo atraktivního oboru, mimo velkou aglomeraci, kde je nefunkční bytová politika, požadujeme práci v nepřetržitém provozu, úzce specializovaného odborníka po kterém požadujeme náročnou přípravu, rozsáhlé znalosti, špičkový výkon, maximální soustředění a spoustu dalších požadavků, naskýtá se otázka, nabízíme absolventům podmínky odpovídající trhu práce?
Uvědomme si, že stojíme v době, kdy je třeba se co nejdřív rozhodnout jak dál a dle Doc. Otčenáška je jaderná energetika jediným perspektivním zdrojem budoucnosti. Nemá obavy, že nebude personál, který bude bezpečně naše elektrárny provozovat, jen je třeba do lidského faktoru investovat.
Komunikace ČEZ, a.s. v rámci osvěty připravuje pro studenty jak VŠ tak SŠ, velké množství besed, seminářů a exkurzí, podporuje spolupráci při diplomových a bakalářských pracích, vydává velké množství didaktických pomůcek a vynakládá milionové částky na reklamu a propagaci. Současně pak spolupracuje se školami v projektech jako je „Bakalář“ nebo „Energetik“. 

Tato cesta je rozhodně správná pro rozvoj jaderné energetiky jen je třeba si dle mého názoru uvědomit, zda počet získaných absolventů či bakalářů je adekvátní vynaloženým prostředkům a úsilí. Dle studie společnosti zabývající se průzkumem náboru absolventů vysokých škol není jednoznačné, zda absolventy dostatečně motivuje nastavená mzdová politika vzhledem k trhu práce a dále pak k požadavkům na samotné pracovní místo kladené. Dle aplikace uvedeného Mayerova zákona jsme si nábor absolventů do řad řídícího personálu značně zkomplikovali dlouhodobou politikou odměňování a postupnou ztrátou výhod a benefitů operativního řídícího personálu. Přesto všechno není třeba komplikovaně a složitě vyhledávat možnosti jak mladé absolventy získat, když cesta je naprosto jednoduchá. Ten, kdo dával pozor a pozorně poslouchal jednotlivé příspěvky odpověď zná. Dejme jim co očekávají. 


Související články: