Vstup pro členy


Jméno
Heslo
Zapamatovat

Nové heslo    
Atomová katedrála po 25 letech - V. Tisk
Pondělí, 06 září 2010

Štěpením jader U235 se uvolňuje obrovská energie, která se v reaktoru přeměňuje na teplo. Reaktor modernizovaného dukovanského bloku vyvine tepelný výkon 1444 MWt. Z tepla se pak vyrábí elektřina v turbogenerátorech. Elektrický výkon je 470 až 500 MWe (záleží na teplotě chladící vody, která se mění s ročním obdobím). Za celou sezónu dodají čtyři bloky Dukovan do sítě 14 až 15 TWh. Přitom množství použitého paliva, které se ve všech čtyřech reaktorech vymění, by se vešlo na traktorovou vlečku (necelé dva kubické metry).  Porovnejme to se spalováním uhlí v kotli a spalováním nafty v traktoru.

Předpokládejme, že by měl kotel i traktor vyrobit stejně energie za rok jako jeden atomový reaktor v Dukovanech (3,5 TWh). Kolik by bylo potřeba kubíků paliva?

image005.gif

Takže kdyby 10.000 traktorů pracovalo rok, tak sice nahradí energii jednoho reaktoru, ale zároveň by pro ně muselo cca 100.000 cisteren dovézt naftu (každá 8m3). To je kolona dlouhá 1.000 km. Výfuky traktorů by ale navíc vypustily obrovská mračna kysličníku uhličitého, oxidů síry a dusíku.

Kotel klasické uhelné elektrárny by nahradil energii jednoho reaktoru spálením 1.200.000 tun uhlí. To je 120 vlaků po 100 vagónech! Spálením uhlí se vypustí plynné zplodiny jako u nafty, ale navíc vznikne ještě cca 200.000 m3 popela, který se odplavuje vodou do obrovských kalových jezer. Popel obsahuje kromě rtuti a dalších těžkých kovů také uran. Dokonce existují úvahy, že by se z kališť mohl uran jednou těžit. Například rakouská největší uhelná elektrárna Durnrohr (dva bloky po 400 MWe) spálí ročně 2.000.000 tun uhlí a tím dodá do životního prostředí 2.000 tun uranu.

A co zbude z použitého uranového paliva z jaderného reaktoru? Z původních 8 tun uranu jej zůstává stále ještě 7,5 tuny, dále 4 kg neptunia, 70 kg plutonia a 280 kg ostatních produktů štěpení. Část hmoty se ovšem „ztratila“, protože se přeměnila na energii.

Z porovnání jasně vyplývá, že jaderný reaktor je na spolykané objemy paliva suverénně nejstřídmější. Za rok stačí jednorázově vyměnit 70 uranových tyčí, kdežto do útrob spalovacích zařízení tečou téměř nepředstavitelné objemy fosilních zdrojů.

 

image006.gif

 

 

 

 

 

Veverka představuje tlakovodní reaktor VVER, který produkuje záření.

 Traktor symbolizuje spalování fosilních zdrojů energie, jež způsobuje znečištění životního prostředí. 

Porovnáním obou se článek zabývá.

 

 

 

 

 

 

KDO JE NEJSILNÉJŠÍ?

 

Jeden dukovanský blok již prošel vylepšením, které zvýšilo jeho výkon na 500 MW, a další tři bloky se na vylepšení chystají. V roce 2013 už Dukovany vyrobí 16TWh, což je o 1TWh více než dají oba bloky Temelína s výkonem 2 x 1000 MW. Dukovany jsou šikovnější, protože nepotřebují tak dlouhé odstávky pro výměnu paliva, jako má Temelín.

Největší uhelný blok 1300 MWe byl uveden do provozu v roce 1990 v Zimmer Power Station, Cincinnati, OHIO, USA

V současné době je největším pracujícím jaderným reaktorem ABWR 1350 MW v elektrárně Kashiwazaki-Kariwa v Japonsku. V dohledné době jej svým výkonem 1600 MW předčí tlakovodní reaktor EPR1600, jehož výstavbu finišuje evropská firma Areva ve Finském Olkiluoto (spouštění se plánuje na rok 2013).

 

PŘEDČÍ ČERNOBYLSKÝ KANÁLOVNÍK DUKOVANSKOU VVEVERKU?

 

Černobylský reaktor je úplně jiným typem, než máme v ČR. Reaktor Bolšoj Močnosti Kanalnyj (RBMK) se liší od našich tlakovodních reaktorů hlavně použitím grafitu jako moderátoru a tím, že v RBMK nechávají vodu vařit v palivových chladících kanálech. A od toho se pak odvíjí konstrukce aktivní zóny a celého reaktoru. Zatímco v Dukovanech máme poctivou ocelovou nádobu, se čtyřnásobným těsněním a s víkem jištěným dvěma řadami gigantických svorníků, tak v Černobylu vystačili s jakýmsi betonovým silem, jež je přikryto tlustým a těžkým betonovým víkem. Havarijní tyče našich tlakovodních reaktorů padají do nerezového koše aktivní zóny vlastní vahou, takže v případě ztráty napětí se reaktor odstaví sám. RBMK má tyče nuceně zasouvané zespodu do grafitových kanálů, což je z pohledu bezpečnosti jasná nevýhoda. Při přehřátí se totiž použitý grafit deformuje a to může způsobit těžkosti při jejich zasouvání.

Působením neutronového pole jsou atomy grafitu přemístěny ze svých původních poloh v krystalové mřížce (neutrony je vyrážejí) do nepřirozených poloh, vznikají poruchy mřížky - vakance a intersticiály. Tento efekt vlastně způsobuje nechtěnou akumulaci napětí v grafitu (Wignerova energie). Z toho vplývá riziko, že při zahřátí grafitových cihel, dojde k hromadnému naskákání atomů do původních poloh, čímž se dlouhodobě akumulovaná energie naráz uvolní. To vyvolá druhotné zahřátí, deformaci a přiblížení k bodu vzplanutí. Tohle proběhlo právě v Černobylu.

RBMK má výkon 1000 MW, stejně jako temelínská VVER1000 a je tedy větší než dukovanský VVER440. Z pohledu konstrukce a bezpečnostních vlastností vede ale dukovanská i temelínská „VVERka“ před černobylským „Kanálovníkem“ s velkým náskokem!

 

CO ZPŮSOBILO VÝBUCHY V ČERNOBYLU

 

Posádka potřebovala udržet skomírající štěpnou reakci na výkonu, který umožní provedení testu elektrického generátoru. Použitím korektního způsobu vytahování regulačních tyčí se jim to však nedařilo. Operátoři chtěli test ukončit. Manažeři na velíně s tím ale nebyli spokojeni a donutily operátora reaktoru k dalšímu vytahování tyčí, a to za cenu vyřazení ochranných automatik a porušení předpisů. Nakonec se jim podařilo přece jen docílit zvyšování výkonu, avšak z pohledu jaderné fyziky to provedli bezprecedentně nebezpečným způsobem. Porušili největší tabu jaderné energetiky, kterým je absolutní zákaz přiblížení se ke „kritičnosti na okamžitých neutronech“, jež tvoří hranici mezi mírovým a vojenským využíváním jádra, tj. mezi energetickým jaderným reaktorem a jadernou bombou. Aniž by si to uvědomovali, vyvolali tak silnou lavinu štěpení, že násobení intenzity neutronového pole již nešlo zastavit. K jaderné explozi sice nedošlo, ale nárůst výkonu a teploty byl příliš vysoký a v grafitu se uvolnila Wignerova energie, která napomohla jeho přehřátí a deformaci. Zpětné zasunutí havarijních tyčí do zdeformovaných kanálů se již nepodařilo. Voda, která má odvádět teplo ven z reaktoru se vypařila v celém objemu, zvýšil se tlak a došlo k nadzvednutí betonového víka a parní explozi (to byl první výbuch). Vysoké přehřátí vodní páry vyvolalo její rozklad na kyslík a vodík, vznikla tedy silně třeskavá směs a ta způsobila druhý výbuch. Došlo k rozmetání vnitřní stavby reaktoru, včetně paliva, uloženého v chladících kanálech. Grafit začal hořet a vytvořený kouřový sloup s sebou unášel radioaktivní produkty štěpení z reaktoru, přes zničený strop reaktorovny. Vytvořila se radioaktivní mračna, která unášena větrem, rozsypávala kontaminaci.

 

ČERNOBYLSKÁ HAVÁRIE V DUKOVANECH NEHROZÍ ANI NÁHODOU!

 

Technicky si představit podobný scénář v Dukovanech nelze! V tlakovodním reaktoru není žádný hořlavý materiál. Moderátorem je voda, která je pod neustálým tlakem, což zabraňuje varu. Vnitřní stavba je z nerez oceli a dalších tepelně odolných materiálů. Navíc zde silně působí zpětná vazba od teploty. Když zahříváme vodu, tak se roztahuje. To znamená, že se jí  při zvýšené teplotě do reaktoru vejde méně. Méně molekul vody znamená méně srážek s neutrony, takže je menší zpomalení neutronů. No, a protože málo zpomalené neutrony neumějí dobře štěpit, tak se při zvyšování výkonu (teploty) štěpení samo zastavuje. To je velmi podstatný efekt, jenž vylepšuje řiditelnost reaktoru a tím i jeho bezpečnost.

 

V DUKOVANECH REAKTORU VYKÁME, POMÁHÁJÍ NÁM JITKY A ZZZZ

 

Reaktoru se v Dukovanech zásadně Vyká! To znamená, že operátor, vždy pociťuje náležitý respekt k obrovské koncentraci energie, kterou ovládá. Ještě než posádka uchopí ovládací klíče, tak se připraví speciální procedurou. Prostuduje tzv. JIT (Just In Time postupy), které je seznámí s chybami, které někdy někdo v minulosti udělal při podobné činnosti. „JITky“ nám pomáhají učit se z chyb druhých. Další procedurou je ZZZZ postup. Zastav se, Zamysli se, Zrealizuj a Zkontroluj. Tyto čtyři kroky musí obsahovat každá činnost operátora.

 

ZÁVĚR

 

Elektřina je zboží jako každé jiné a její výroba vždy zanechá nějakou stopu. Při použití nejmodernějších postupů je ale získávání energie z jádra přijatelné a bezpečné a na rozdíl od fosilních zdrojů i bezemisní.

Ing. Libor Fejta


Související články: