Vstup pro členy


Jméno
Heslo
Zapamatovat

Nové heslo    
Příprava nového operátora Tisk
Úterý, 01 květen 2018
Jak se vyznat ve zkratkách: OSO (operátor sekundárního okruhu), OPO (operátor primárního okruhu), VRB (vedoucí reaktorového bloku). Všichni tři jsou „obsluha blokové dozorny“, tedy řízení jednoho reaktorového bloku. A nyní k vlastní přípravě na první stupeň operátora, což je OSO:

Psychodiagnostické vyšetření na podnikovém oddělení psychologie – perioda 1-2 roky

Lékařská prohlídka – perioda 1 rok

Doklad NBÚ (doklad o bezpečnostní způsobilosti) – perioda 5 let

Podpis vázacího aktu odpracování 5 roků u ČEZ – při nástupu do ČEZ

 

Následuje výcvik na funkci OSO (Celková doba trvání cca 2,5 roku):

A) ŠKVS Brno – 1,5 roku

 

B) Zácvik na související strojnickou funkci – 7 týdnů

 

C) Zácvik na funkci OSO – 3 týdny + 2 týdny simulátor

 

D) Státní zkouška pro zisk „Oprávnění OSO“ – Perioda zkoušek je 2 – 4 roky

 

E) Podniková zkouška – vždy před přechodem na vyšší funkci

 

F) Pověření k výkonu činnosti OSO

Čekají tě už jen samá pozitiva: jsi přiřazen na jednu směnu a blokovou dozornu, konečně začneš samostatně „sloužit“ podle směnového harmonogramu (střídání ranních směn (05:35 – 13:45), odpoledních (13:35 – 21:45) a nočních (21:35 – 05:45), každý 2. víkend je pracovní, některé svátky, …). A za to plat a benefity.

A taky starat se, abys o tu pracně získanou „licenci“ nepřišel:

 

Povinnosti pro udržení si „licence OSO“ – zabere ti téměř polovinu placené doby

 

A co za to?

Platy operativního řídícího personálu jsou tajné a není možné je zveřejňovat. Nicméně při náborové akci nebo komunikaci s personalisty ČEZ se zájemce nějakou částku dozví. Zcela jistě se bude jednat o roční mzdu dělenou 12 měsíci. Tj. o mzdu se všemi příplatky za směny, víkendy, svátky a včetně části ročních odměn. Tuto udanou částku dostane operátor až jako smluvní mzdu po absolvování poslední zkoušky – tj. po "podnikové zkoušce". Nástupní mzda a mzda v průběhu cca 2 a půl roční přípravy je mzda tarifní a je výrazně nižší. Přibližný měsíční vývoj mzdy v průběhu přípravy nového operátora je uveden na grafu níže. Mzda se v průběhu přípravy mění zpravidla po úspěšném složení dílčích zkoušek.

Ač je velikost konkrétní mzdy OSO neveřejná, v tisku proběhla informace od vedení elektrárny, že ocenění řídícího operativního personálu (OSO, OPO, VRB) je srovnatelné s postavením dispečerů leteckého provozu. Skutečností ale je, že jim OSO dosahuje maximálně „po kolena“ a VRB „po stehna“.

 

Vývoj mzdy od nástupu do funkce OSO asistent (mzda dle tarifních tabulek kolektivní smlouvy) až do přechodu na funkci OSO (smluvní mzda – není dána tabulkově):

 

Další navýšení mezd operativního řídícího personálu se řídí výsledkem kolektivního vyjednávání odborářů a zaměstnavatele. Hodnotu nárůstu objemu prostředků pro smluvní mzdy v ČEZ a.s. za poslední rok je možné zjistit např. na odkazu níže.

 

Růst mezd ČEZ a.s.

2018: https://byznys.ihned.cz/c1-66015120-nejtvrdsi-jednani-za-celou-dekadu-skoncilo-cez-se-po-osmi-mesicich-dohodl-s-odbory-na-zvyseni-mezd

Složení Tarifní mzdy = Základní mzdový tarif + osobní ohodnocení + směnové příplatky + fixní hodinový příplatek za směnový provoz + čtvrtletní odměny + odměna za hospodářský výsledek EBITDA

 

Složení Smluvní mzdy = Základní část + nadstandardní ohodnocení (0 - 10%) + seniorita (max 10% - po 15 letech na funkci) + směnové příplatky (cca 10%) + roční odměny (max 10% hrubé mzdy).

 

Jako součást odměny lze považovat i benefity:

- Osobní účet 15.000 Kč/rok (možno čerpat na dovolenou, případně přes FlexiPass u vybraných poskytovatelů služeb)

- Penzijní připojištění 1.300 Kč/měs

- Rehabilitace 4.000 Kč/rok (ve formě RelaxPass)

 

 

Bezpečnostní prověrka

Dalším krokem je úspěšné získání „Dokladu o bezpečnostní způsobilosti“. Nutnost získat jej je zakotvena v tzv. Atomovém zákoně č. 263/2016 Sb. Doklad vydává Národní bezpečnostní úřad (dále NBÚ, www.nbu.cz). Na jeho stránkách jsou uvedeny veškeré potřebné dokumenty pro podání žádosti. Prověřování žadatele NBÚ probíhá vždy: v rejstříku trestů, v registrech dlužníků (zde kontrolují všechny závazky žadatele, tj. kreditní karty, kontokorent, půjčky, ručení apod.), v registrech živnostenského úřadu (OSVČ, živnostenský list atd.), na katastrálním úřadu. Na finančním úřadě probíhá kontrola řádně podaných daňových přiznání, zaplacení všech daní (pokud žadatel pronajímá jakoukoli nemovitost, tak uvedení těchto příjmů v daňovém přiznání a jejich řádné zdanění apod.). Dále pak kontrola probíhá v platbách zdravotního pojištění, kontrolují cenné papíry vlastněné žadatelem, kontrola běžných účtů, spořících účtů, stavebního spoření, pojištění apod. Na řadě je kontrola v datech statistického úřadu (spolky a společenství vlastníků), v registrech vozidel, v registru přestupků. Pokud některé z výše uvedených informací žadatel zatají, může dojít k pozastavení probíhající bezpečnostní prověrky a dotazování se úřadu na zjištěné skutečnosti. Rovněž může proběhnout kontrola policií v místě bydliště, zda zde žadatel skutečně bydlí. Pokud nebude zastižen, tak dokonce i dotazy na sousedy, zda tam bydlí a jaký je soused apod.

 

Kvalifikační dohoda

Vzhledem k tomu, že příprava operátora stojí zaměstnavatele nemalé peníze, řádově desítky milionů Kč, tak je po nástupu nutné podepsat „Kvalifikační dohodu“. Jedná se o závazek pro nastupujícího operátora na částku 250 000 Kč, kterým se zavazuje k odpracování 5 let u zaměstnavatele. Doba 5 let začíná běžet od data úspěšného složení závěrečné zkoušky na ŠKVS. Termín závěrečné zkoušky je cca za 1 a půl roku po nástupu na ŠKVS, takže prakticky zaměstnanec musí u zaměstnavatele zůstat cca 6 a půl roku od nástupu. Pokud by chtěl zaměstnanec ukončit pracovní poměr před uplynutím doby sjednané v kvalifikační dohodě, tak by musel zaplatit poměrnou částku z 250 000 Kč dle odpracované doby. Např. pokud zaměstnanec odejde jeden rok po ukončení ŠKVS, tak je jeho závazek z kvalifikační dohody 200 000 Kč, které by musel zaměstnavateli při odchodu uhradit.

KŠVS Brno – kurs β

Výcvik operativního personálu zahrnuje komplexní přípravu, která je společná pro výkon všech pozic v rámci BD.

10 jednotlivých částí přípravy absolvujete v průběhu 1,5 roku. Po ukončení skupiny modulů M1 – M3; M4 – M6; M7 – M9 a M10 následuje ověření znalostí zkouškou. Období přípravy lze rozsahem i náročností přirovnat k magisterskému studiu technické VŠ.

Na závěr přípravy na ŠKVS následuje závěrečná zkouška pro získání „Osvědčení“, která se skládá z 10 dílčích předmětů. Celá zkouška trvá cca 2h.

 

M1-M3 – 12 týdnů – Úvodní základní seznámení s JE, teoretické základy hydromechaniky, termomechaniky, elektrotechniky, jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, stavby jaderných reaktorů a další.

Skupina je zakončena týdenní stáží na elektrárně (dispoziční uspořádání, seznámení s jednotlivými objekty provozu). Poté následuje týden zkouškové období.

M4-M6 – 28 týdnů – Primární část (I.O.), sekundární část (II.O.), elektrická část, chemie, měření a regulace, tzn. seznámení s veškerým zařízením elektrárny, spolupráci jednotlivých systémů.

V průběhu této skupiny absolvujete 3 týdny stáž na „primární části elektrárny“, 4 týdny na „Sekundární části“ a „chemii“; 4 týdny stáž na „Elektrická části“ a “Měření a regulaci“.

Následuje 1 týden stáž na simulátoru + 2 týdny zkouškové období (primární, sekundární část, elektro, MaR, chemie, radiační ochrana)

M7-M9 – 21 týdnů – Výuka základních provozních režimů bloku – náběh/odstavování, doprovodné činnosti, výuku abnormálních a mimořádných stavů a jejich zvládání. Pro pochopení dějů a procesů, které nastávají v jaderném reaktoru, je zařazena výuka provozní fyziky. Na závěr této části přípravy je zařazena výuka na simulátoru (30 dnů), kde se nacvičují vybrané provozní a poruchové stavy, které byly probrány teoreticky.

M10 – Závěrečné opakování + zkoušky na „osvědčení“. 10 okruhů – celkem cca 250 otázek.

 

Po úspěšném ukončení výcviku v kurzu β pokračuje příprava již pouze na EDU.

____________________________________________________________________

 

 

Zácvik na související funkci SEZ SO (7 týdnů)

Stáž + ústní zkouška na související funkci, se kterou OSO nejvíce spolupracuje – Strojník II.O. Důležité pro seznámení s dispozičním rozložením zařízení, obsluhou zařízení v nominálních i nenominálních stavech, základními pracovními činnostmi. Na závěr je nutné složit ústní zkoušku v rozsahu shodném se zkouškou pro TP SO a SEZ SO HVB za přítomnosti směnového mistra II.O, VRB. 

__________________________________________________________________

 

 

Zácvik na funkci OSO (3 týdny + 2 týdny simulátor)

Zácvik bez práva manipulace, zaměřeno na výkon funkce, kontrolní činnosti, administrativní činnosti, pravidelné zkoušky a přemanipulace zařízení, provozní režimy.

Simulátor – replika skutečné blokové dozorny, kde ovládací prvky a ukazovací přístroje jsou napojeny na počítač, který dokáže simulovat reálný děj a reagovat na podněty cvičícího operátora. Je zde možné cvičit od provozních situací (náběh a odstavování) až po havarijní poruchy.

_____________________________________________________________________

 

 

Státní zkouška pro zisk „Oprávnění OSO“ – Perioda zkoušek je 2 – 4 roky, první opakování po 2 letech, poté podle výsledku předchozí zkoušky. Zkouška má 4 části.

  • Zkouška na simulátoru – řešení praktické úlohy a následný rozbor
  • Písemná zkouška formou testu – počet otázek 80, test generován z databáze o rozsahu cca 1000 otázek, max. počet chyb 8, doba cca 60 min.
  • Ústní zkouška - 4 otázky (každá s 3-4 podotázkami), odpovídá se bez přípravy, následují doplňující otázky dle uvážení členů komise. Princip hodnocení - je-li jedna dílčí odpověď hodnocena jako nevyhovující, je celá zkouška hodnocena jako NEVYHOVUJÍCÍ. Doba cca 60 min.

Po úspěšném složení zkoušky následuje určený počet směn, které je nutno odsloužit pod dohledem instruktora (18 – 36 směn).

________________________________________________________________

 

 

Podniková zkouška

Probíhá za účasti VRB, SI, opětovné prověření veškerých získaných teoretických i praktických dovedností před zařazením pracovníka na pozici OSO. Kontroluje se komplexní znalost zařízení, ovládacích prvků, včetně návazností. Zvládání přechodových stavů, nenominálních stavů bloku, uvádění zařízení do provozu, jeho odstavování. Tato zkouška není časově omezena, obvykle se rozsah pohybuje v řádu několika směn, dle prokázaných znalostí a dovedností.

_____________________________________________________________________

 

 

Povinnosti pro udržení si „licence OSO“:

Psychodiagnostické vyšetření – perioda 1 – 2 roky

Lékařská prohlídka – perioda 1 rok

Doklad NBÚ (doklad o bezpečnostní způsobilosti) – perioda 5 let

Školení + testy vstup do KP a ZAVCIP – perioda 1 rok

Práce na elektrickém zařízení - Vyhláška 50, paragraf 4 – perioda 1 rok

BOZP + test – perioda 1 rok

Výcvik na simulátoru – 2 x 5 dní za rok + 2 dny doplňkový výcvik

Státní zkouška pro „obnovení licence“ – ústní + písemná + zkouška na simulátoru – perioda 2 – 4 roky

E – learning (formou kurzu a testu na PC) :

Perioda 1 rok – Pravidla fyzické ochrany, havarijní připravenost, řidič referentských vozidel, BOZP

Perioda 2 roky – První pomoc, požární ochrana, informační bezpečnost

Perioda 3 roky – Systém řízení, bezpečnost pro manažery, nakládání s chemickými látkami