Vstup pro členy


Jméno
Heslo
Zapamatovat

Nové heslo    
Zápis ze schůze Zástupců Sdružení Tisk
Sobota, 11 březen 2017
Termín:           14. 2. 2017
Místo:              restaurace Don, Třebíč
Přítomni:         Ibehej M., Zádorožný M., Bohut E., Krejčí Vl., Kouba T., Fiala Zd., Šedý M.
Omluveni:        Dlabač J., Otruba M.


Projednán program:

1.    NBÚ- legislativa, nové povinnosti, osobní náklady finanční a časové
2.    názor členů Sdružení
3.    varianty možností naší reakce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad.1 - Předseda sdružení podal krátkou informaci o povinnostech plynoucích z Nového
            Atomového zákona 263/2016,  412/2005 sb. ZÁKONA o ochraně utajovaných
            informací a o bezpečnostní způsobilosti, Sbírka zákonů č. 361 / 2016 O zabezpečení
            jaderného zařízení a jaderného materiálu a Zákoníku práce.
            Bylo upozorněno na přechodné ustanovení v Novém atomovém zákoně:

§ 233
(4) Fyzická osoba, která ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává citlivou činnost uvedenou v § 162 odst. 2 a nesplňuje podmínky pro výkon citlivé činnosti, je povinna nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit držiteli povolení platný doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo platné osvědčení fyzické osoby. Do doby splnění povinnosti podle věty prvé se pro účely tohoto zákona tato fyzická osoba považuje za fyzickou osobu splňující podmínky pro výkon citlivé činnosti za předpokladu, že v této době ani v době posledních 5 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo v řízení k této osobě vydáno rozhodnutí o nevydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby. Ustanovení věty druhé se nepoužije, jestliže fyzická osoba vykonávala citlivou činnost podle dosavadní právní úpravy přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, aniž by splňovala podmínky pro výkon citlivé činnosti, nebo jestliže bylo v řízení k této osobě v době posledních 5 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí o zrušení platnosti dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo rozhodnutí o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby.

            Podle tohoto ustanovení nemůže zaměstnavatel nikoho propustit po 31. 10. 2017, protože by jednal v rozporu se zákonem.

             
             Dále byla podána informace o nejednotnosti právníků ve výkladu Zákoníku práce a to jestli se jedná o § 230 Prohlubování kvalifikace anebo § 231 Zvýšení kvalifikace. V případě soudního sporu by se jednalo o precedens. Od toho by se odvíjel i vztah k oprávněnosti požadavku na navýšení mzdy. Pokud by se jednalo o zvýšení kvalifikace, musel by zaměstnavatel sjednat novou dohodu o změně pracovní smlouvy v druhu práce.

Ad.2 -  Jednotliví zástupci směn podali informaci o názorech členů sdružení na své směně. Pro radikálnější formu protestu (např. petice) by byli zhruba 2-3 lidi z každé směny. Ostatní spíše vyčkávají. Někteří VRBové by případný protest podpořili. Většina má však spíš neutrální přístup. Poměrně velká část operátoru se vyjádřila v duchu, že pokud budou mít možnost tak odejdou na ráno, případně mimo firmu, protože budoucnost elektrárny je pro ně nejistá a neperspektivní.

Ad.3   Projednány varianty naší reakce

                          - nepodepisovat dodatek smlouvy při dubnovém navýšení platu pod 5%
          (což je úroveň reálné mzdy 2010)
        - nepodepisovat změnu kvalifikací do dohody o patřičném navýšení odměny
        - „prověrku NBÚ“ získat, ale doklad odmítnout předat ČEZ do doby dohody o
           zvýšení kvalifikace a patřičném navýšení odměny


Podpořen byl nakonec návrh „prověrku NBÚ“ získat, ale doklad nepředávat, vyčkat
do 31. 10. 2017 a tím vytvořit tlak na zaměstnavatele.
Zapsal: Ibehej Michal