Stanovy
Neděle, 22 listopad 2015
Vážený návštěvníku,
v této části prezentace se Vám pokusíme přiblížit naše cíle a nastínit důvody, které vedly ke vzniku našeho sdružení. Informace lze shrnout do několika následujících bodů:
 • Sdružení řídícího směnového personálu jaderných elektráren je jednotné, profesně vysoce specializované, dobrovolné, nezávislé a nepolitické seskupení sdružující osoby, které splňují podmínky členství, určené stanovami (vlastní „Oprávnění“ uděleném Státním úřadem pro jadernou bezpečnost).
 • Sdružení vzniklo v dubnu roku 2004 jako odezva na dlouhodobě řízené snižování významu operativního personálu ve firmě i na veřejnosti.
 • Základním posláním Sdružení je sjednocovat řídící směnový personál jaderných elektráren, podílet se na růstu jeho odborné úrovně a zvyšování prestiže operativního personálu.
 • Tuto činnost bude Sdružení vyvíjet jako orgán zastřešující všechny funkce řídícího směnového personálu jaderných elektráren.
 • Jako profesní zástupce operativního personálu jaderných elektráren v České republice si klade ve své činnosti za cíl především:
  • dbát na profesionalitu svých členů a rozvoj vysoké úrovně jejich odborných znalostí a dovedností
  • aktivně se podílet na dodržování jaderné bezpečnosti na jaderných elektrárnách
  • organizovat šíření informací o jaderné energetice a jaderné bezpečnosti, uvádět na pravou míru zkreslené informace o jaderných elektrárnách
  • zastupovat své členy při prosazování jejich práv a požadavků, obhajovat jejich zájmů, vyplývajících z charakteru a postavení profese řídícího personálu
  • reprezentovat řídící personál jaderných elektráren
  • šířit informace o způsobu provozování a řízení jaderných elektráren formou dostupnou i laické veřejnosti
  • spolupracovat se zákonodárnými a státními institucemi ČR a mezinárodními sdruženími ve věcech týkajících se jaderné bezpečnosti, jež mají vztah k této profesi.
 • Tímto zaměřením své činnosti chce Sdružení přispět k postupnému zvýšení celkové úrovně a postavení profese na výši, která je obvyklá v ostatních vyspělých zemích.

 

Podle zákona č. 89/2012 Sb. přijímá spolek následující stanovy:

Stanovy  Sdružení řídícího směnového personálu jaderných elektráren, z.s.Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Základní údaje

 I. Název spolku: Sdružení řídícího směnového personálu jaderných elektráren, z.s.

(dále jen Sdružení).

 

II. Sídlo: Česká republika, Třebíč, 67401, Nová 425/10

 

III. Sdružení bylo přiděleno IČ:  26658542

 

IV. Sdružení je registrováno u rejstříkového soudu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

 

Čl. 2

Účel Sdružení

 I. Účelem Sdružení je sdružovat řídící směnový personál jaderných elektráren, podílet se na růstu odborné úrovně a zvyšování jaderné bezpečnosti, chránit a prosazovat společné zájmy členů Sdružení.

 

II. Hlavní činností Sdružení je zejména:

A. dbát na profesionalitu svých členů a dodržování jaderné bezpečnosti na jaderných elektrárnách,

B. předkládat Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB) a provozovateli jaderných elektráren (dále jen Provozovateli) návrhy na úpravu platné legislativy a odborných norem,

C. organizovat šíření informací o jaderné energetice, jaderné bezpečnosti a o způsobu provozování a řízení jaderných elektráren formou dostupnou i laické veřejnosti,

D. zabezpečovat kontakty a výměnu profesních zkušeností s jinými institucemi v tuzemsku i v zahraničí v oblasti řídícího směnového personálu jaderných elektráren,

E. zastupovat své členy při prosazování jejich práv a požadavků

F. uvádět na pravou míru zkreslené informace o jaderných elektrárnách

 

Část II - ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ

Čl. 3

Členství ve Sdružení je dobrovolné. Členem Sdružení se může stát každá osoba splňující podmínky dle čl. 4 odst. 1., která projeví zájem o členství ve Sdružení a souhlasí se Stanovami a podá písemnou přihlášku.

 

Čl. 4

Podmínky členství

I. Členem Sdružení se může stát jen řídící směnový personál jaderných elektráren na základě písemně podané žádosti a splnění kvalifikačních předpokladů (dále jen Oprávnění) dle zákona č. 18/97 Sb. §18 odst. 3.

 

II. Členství vzniká dnem zápisu do seznamu Sdružení řídícího směnového personálu jadernách elektráren (dále jen Seznam).

 

III. Z pohledu funkcí se členem Sdružení mohou stát zaměstnanci Provozovatele pověření výkonem funkce:

A. směnový inženýr („SI"),

B. vedoucí reaktorového bloku („VRB"),

C. operátor bloku („OB"),

D. operátor primárního okruhu („OPO"),

E. operátor sekundárního okruhu („OSO"),

F. bezpečnostní inženýr („BI"),

G. vedoucí blokové dozorny („VBD“)

 

IV. Členství zaniká:

a) vystoupením na základě písemně podané žádosti,

b) vyškrtnutím ze seznamu z důvodu pozbytí platnosti Oprávnění dle čl. 5,

c) vyloučením z důvodu znevážení jména, postavení a prestiže Sdružení nebo pro úmyslné či opakované porušení Stanov

d) vyloučením z důvodu neplnění základních povinností člena Sdružení

 

V. Zánik členství dle čl. 4 odst. IV c) a d) musí být schválen Konferencí (viz. čl. 11). Návrh má právo Konferenci předložit Výkonný výbor (viz čl. 15) nebo jiný člen Sdružení. S návrhem musí být vylučovaný člen seznámen nejpozději 10 dnů před Konferencí, která bude zánik členství schvalovat a ke které se může proti návrhu odvolat.

 

Čl. 5

Ztráta Oprávnění

 I. Ztratí-li člen Oprávnění z důvodu právoplatného odebrání SÚJB a nezíská-li Oprávnění zpět do 6 měsíců ode dne jeho právoplatného odejmutí, bude ze Sdružení vyškrtnut.

 

II. Bude-li člen Sdružení převeden na jinou práci z organizačních důvodů Provozovatele či na svou vlastní žádost (nebude splňovat podmínky dle čl. 4 odst. 3) a nevrátí-li se do funkce (dle čl. 4 odst. 3) do 3 měsíců, bude ze Sdružení vyškrtnut.

 

Čl. 6

Práva a povinnosti členů

 I. Člen má právo:

A. účastnit se na veškeré činnosti Sdružení,

B. volit a být volen do Výkonného výboru,

C. předkládat své návrhy, podněty, připomínky a stížnosti orgánům Sdružení,

D. být informován o činnosti Sdružení,

E. odvolat se ke Konferenci v případě zániku členství ve Sdružení.

 

II. Člen má povinnost:

A. vystupovat v souladu s posláním Sdružení, hájit a prosazovat jeho zájmy, včetně dobrého jména Sdružení,

B. dodržovat Stanovy a přijatá usnesení orgánů Sdružení, pokud mu byla dána na vědomí, a řídit se jimi,

C. informovat Výkonný výbor o odchylkách v dodržování jaderné bezpečnosti, nebo o omezování zájmů Sdružení Provozovatelem,

D. účastnit se jednání Konference (viz čl. 11), pokud mu v účasti nebrání vážné důvody.

E. na veřejnosti pravdivě osvětlovat a aktivně propagovat jadernou energetiku a postavení členů Sdružení ve vztahu ke svému zaměstnavateli a ostatním subjektům,

F. uhradit ve stanovené lhůtě členské příspěvky.

 

Čl. 7

Seznamy

 I. Seznam členů Sdružení vede pokladník Sdružení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů).

 

II. Seznam Sdružení obsahuje:

A. jméno a příjmení člena

B. osobní číslo člena

C. datum vzniku členství

D. kontaktní pracovní e-mailovou adresu člena

 

III. Seznam Sdružení je vně spolku neveřejný.

 

Část III. - VNĚJŠÍ VZTAHY

 

Čl. 8

Jednání s Provozovatelem, státními orgány a odborovými organizacemi

 I. Na všech jednáních zastupují Sdružení členové Výkonného výboru.

II. Výkonný výbor může pro některá jednání přizvat zplnomocněnou osobu a smluvně na ni převést některé pravomoci Výkonného výboru. Výkonný výbor k tomuto účelu může zplnomocnit více než jednu osobu.

III. O výběru zplnomocněné osoby rozhoduje Výkonný výbor.      

 

Čl. 9

Jednání s laickou veřejností a médii

 I. Při vystupování před laickou veřejností zastupuje a hájí dobré jméno Sdružení v souladu s těmito stanovami člen sám za sebe.

II. Oficiální stanoviska a zprávy Sdružení pro sdělovací prostředky (např. tisk, televizní a rozhlasové vysílání apod.) vydává pouze Výkonný výbor Sdružení.

III. Stanoviska a požadavky Sdružení určená Provozovateli a SÚJB vydává pouze Výkonný výbor Sdružení.

 

Část IV - ORGÁNY SDRUŽENÍ

Čl. 10

 I. Nejvyšším orgánem Sdružení je Konference (viz. čl. 11). Konference je složena ze všech členů Sdružení.

 

II. Statutárním orgánem Sdružení je předseda.

 

III. Výkonným orgánem je Výkonný výbor (viz. čl. 15).

 

Čl. 11

Konference

 I. Konferenci svolává Výkonný výbor Sdružení dle potřeb, nejméně však jednou za kalendářní rok.

 

II. Výkonný výbor má povinnost svolat mimořádnou Konferenci vždy, požádá-li o to písemně více jak třetina členů Sdružení. Mimořádná konference se musí konat nejpozději 2 měsíce poté, kdy byly splněny podmínky pro její svolání.

 

III. Termín konání Konference oznámí Výkonný výbor prokazatelně všem členům Sdružení nejpozději 20 dnů před jejím konáním. V oznámení uvede důvod svolání Konference a její program, jednací řád, volební řád, termín a místo. K oznámení též připojí kopie materiálů určených k projednávání na Konferenci.

 

IV. Výkonný výbor má právo pozvat na jednání Konference hosty. Host je oprávněn na jednání vystoupit, není oprávněn hlasovat.

 

Čl. 12

Úkoly Konference

 I. Předmětem Konference je především rozhodování o zásadních otázkách činnosti spolku, Konference zejména:

A. volí a odvolává členy Výkonného výboru,

B. schvaluje úpravy, změny a doplňky Stanov,

C. projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Sdružení,

D. schvaluje zásady hospodaření a rozpočet, plán činnosti a aktivity Sdružení,

E. schvaluje výši a způsob úhrady příspěvků členů Sdružení,

F. projednává další věci dle programu Konference,

G. rozhoduje o zániku Sdružení

 

II. Usnášeníschopnost Konference:

A. Konference je usnášení schopná, je-li přítomna nejméně nadpoloviční většina všech členů Sdružení, přičemž ke schválení usnesení, zvolení či odvolání členů Výkonného výboru je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů,

B. V případě úpravy, změny a doplňků Stanov nebo zániku Sdružení je nutná přítomnost nejméně nadpoloviční většiny všech členů Sdružení, kde ke schválení je nutný souhlas více jak 2/3 přítomných členů.

C. Není-li Konference na svém zasedání schopna se usnášet, může Výbor nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozí Konference náhradní zasedání, které se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo svoláno původní zasedání Konference. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání.

Na náhradním zasedání může Konference jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout z účasti libovolného počtu členů

 

Čl. 13

Způsob jednání Konference

 I. Průběh Konference je určen programem a jednacím řádem.

II. Ze zasedání Konference je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány Konference byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen Sdružení je oprávněn do zápisu nahlížet.

III. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se Konference s hlasem rozhodujícím

 

Čl. 14

Volební řád

 I. Volební řád vymezuje způsob voleb, způsob hlasování, početní a funkční složení volených orgánů.

 

Čl. 15

Výkonný výbor

 I. Členové Výkonného výboru jsou volení na dobu 2 let.

II. Výkonný výbor má 7 členů, kteří jsou voleni Konferencí.

III. Výkonný výbor volí a odvolává ze svých členů předsedu, místopředsedu a pokladníka.

IV. Odstoupí-li, či ztratí-li členství člen Výkonného výboru, nahradí jej jeho zástupce z příslušné směny zvolený dle Volebního řádu. Sníží-li se počet členů Výkonného výboru o více než 2 členy, jsou zbylí členové nejpozději do jednoho měsíce povinni svolat jednání Konference, která zvolí nový Výkonný výbor.

V. Výkonný výbor řídí činnost Sdružení a rozhoduje ve všech věcech, pokud o nich nerozhodují podle Stanov nebo zákona jiné orgány, nebo pokud si rozhodování o nich nevyhradila Konference.

VI. Výkonný výbor zejména:

A. svolává Konferenci a navrhuje její program,

B. odpovídá za vedení Seznamu v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů,

C. navrhuje Konferenci základní dokumenty Sdružení a změny Stanov,

D. pověřuje členy do zkušebních komisí,

E. spravuje majetek Sdružení,

F. činí veškerá opatření nezbytná k zajištění činnosti Sdružení, zpracovává a předkládá návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření Konferenci,

G. řídí činnost Sdružení mezi Konferencemi,

H. jedná s jinými subjekty pro dosažení cílů uvedených ve Stanovách,

I. předkládá provozovateli a příslušným orgánů stanoviska Sdružení k úpravám, nebo jejich návrhům v oblasti dotýkajících se řídícího směnového personálu a jaderné bezpečnosti.

VII. Předseda Sdružení zejména:

A. zastupuje Sdružení při jednáních,

B. podepisuje právní dokumenty a dokumenty hospodářské a finanční povahy, týkající se činnosti Sdružení,

VIII. Místopředseda Sdružení zejména:

A. zastupuje předsedu v případě jeho nemoci nebo nepřítomnosti se všemi právy předsedy.

 

Čl. 16

Zásady hospodaření Sdružení

 I. Sdružení hospodaří podle obecně platných zákonů České republiky.

II. Členové Sdružení nesmí být odměňováni z příjmů Sdružení.

III. Příjmy Sdružení jsou tvořeny převážně příspěvky jeho členů a dále dary, příspěvky sponzorů a jinými příjmy.

IV. Sdružení je neziskovou organizací, tudíž jeho příjmy musí být použity pouze za účelem krytí nákladů na činnost Sdružení a služeb s tím spojených.

 

Čl. 17

ZÁNIK SDRUŽENÍ

 Sdružení zaniká postupem dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, nebo rozhodnutím Konference dle čl.12 odst  II.B.). V případě sloučení s jiným subjektem se postupuje dle rozhodnutí Konference dle čl. 12 odst. II.B.). O majetkovém a finančním vypořádání při zániku Sdružení rozhoduje Konference v souladu s ustanoveními  občanského zákoníku

 

Část VI. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 Platnosti a účinnosti nabývají Stanovy dnem zápisu do spolkového rejstříku.

 

Tyto stanovy Sdružení řídícího směnového personálu jaderných elektráren, z.s.  schválila

 

 

Konference dne  ……………………..